| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Provozně ekonomická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Základní informace

Obecné informace o fakultě


Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí vysokoškolské vzdělání na šesti fakultách: Provozně ekonomické, Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Lesnické a dřevařské, Životního prostředí, Technické, Tropického zemědělství a jednom institutu. Provozně ekonomická fakulta je největší fakultou ČZU v Praze. Ve všech druzích a formách studia je zapsáno cca 15000 posluchačů. Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělání, pokrývající celou oblast řízení, ekonomiky a komunikačních technologií nejen agrárního sektoru a navazujících odvětví. Na katedrách a dalších pracovištích fakulty působí cca 298 profesorů, docentů a odborných asistentů a 80 technických a administrativních pracovníků.

Rozhodnutím Akreditační komise vlády ČR ze dne 26. června 1998 byla Provozně ekonomická fakulta zařazena do skupiny A1 nejlepších ekonomických fakult v ČR. V hodnocení Akreditační komise je uvedeno: "Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze patří k velmi dobře fungujícím, mezinárodně srovnatelným ekonomickým fakultám. Má dobré výsledky v oblasti pedagogické i vědeckovýzkumné práce". Tato pozice byla opakovaně potvrzena v dalších akreditacích a reakreditacích.

Provozně ekonomická fakulta poskytuje ucelené univerzitní vzdělání, organizuje doktorské studium a různé formy celoživotního vzdělávání občanů, koná habilitační řízení a řízení k jmenování profesorů. Studium na fakultě je v souladu se zásadami Boloňské konference představitelů univerzit a vysokých škol EU z června 1999 rozděleno do tří stupňů.

V průběhu studia může student absolvovat bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia. Bakalářské studium trvá 3 roky a je zakončeno státní bakalářskou zkouškou, při které studenti skládají zkoušky a obhajují bakalářskou práci před komisí. Po úspěšném složení státní bakalářské zkoušky obdrží vysokoškolský diplom a akademický titul Bc. Absolventi bakalářských stupňů studia z ČZU v Praze i z jiných českých či zahraničních univerzit mohou pokračovat v magisterském studiu v dvouletých navazujících magisterských oborech.

Do navazujícího magisterského stupně studia se mohou přihlásit absolventi bakalářských stupňů studia z ČZU v Praze a z jiných českých i zahraničních univerzit. Magisterské studium následuje po ukončené bakalářské části studia a trvá 2 roky. Volitelné předměty ve vyšších ročnících umožňují studentům širší spektrum vzdělání nebo ještě výraznější specializaci. Některé předměty ve 1.N a 2.N ročníku studia jsou přednášeny v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou s obhajobou diplomové práce před komisí. Studenti získávají magisterský univerzitní diplom a titul Ing.

Doktorské studium následuje po ukončené magisterské části studia a trvá 4 roky. Umožňuje vědeckou přípravu absolventům magisterského studia s výborným prospěchem. V rámci doktorského studia skládá student náročné odborné zkoušky, závěrečnou státní doktorskou zkoušku a obhajuje vědeckou disertační práci. Získává doktorský vysokoškolský diplom a akademický titul Ph.D.

Studium ve vybraných oborech lze absolvovat i v kombinované formě studia. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Fakulta dále organizuje v Konzultačních střediscích PEF v Klatovech, Litoměřicích, Jičíně, Chebu, Mostě, Hradci Králové, Táboře – Sezimově Ústí a Šumperku studium vybraných oborů formou Kurzů celoživotního vzdělávání. Náplň kurzů CŽV vychází z akreditovaného oboru – obsah i rozsah je shodný se studiem řádným.

Akademičtí pracovníci se zapojují do řešení projektů základního a zčásti také aplikovaného výzkumu, který pokrývá celé široké rozpětí sociálněvědních témat zemědělství a venkova. Pozornost přitom patří nejenom oblasti produkce, ale též ochrany přírody a krajiny a života lidí na venkově, včetně příslušných sektorových politik. Ve výzkumu i výuce jsou stavěny do popředí moderní informační technologie a exaktní kvantitativní nástroje pro podporu rozhodování. Aktivity a výsledky z oblasti vědy a výzkumu jsou využívány v pedagogické oblasti a přispívají k dalšímu zvyšování kvalifikace pracovníků. Při řešení výzkumných projektů fakulta spolupracuje s dalšími univerzitami a výzkumnými ústavy v České republice i v zahraničí. Potvrzením kvality vědeckovýzkumné i pedagogické práce je akreditace habilitačních řízení v šesti oborech a řízení ke jmenování profesorem v pěti oborech: Podniková a odvětvová ekonomika, Management, Regionální a sociální rozvoj, Informační management, Systémové inženýrství. Odvětvová ekonomika a management, Podniková ekonomika a management, Management, Systémové inženýrství, Informační management a Regionální a sociální rozvoj.

Studenti mohou část svého studia realizovat na zahraniční univerzitě na podkladě bilaterálních smluv, které fakulta uzavřela s řadou hostitelských univerzit. Náklady na mobility studentů jsou ve většině případů částečně kryty z podpor Evropské unie. Průměrně 25% studentů absolvuje během svého studia alespoň jeden semestr nebo dlouhodobou odbornou praxi na zahraniční univerzitě.
 
page foot