| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Provozně ekonomická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Obsah vytvořil:
Ing. Pavel Brom
Publikováno:
9. 3. 2011
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Využití Operačního programu Praha – Adaptabilita ke zkvalitňování úrovně pedagogického procesu na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze usiluje o to udržet svoje postavení vysoce konkurence schopné fakulty v českém, evropském a globálním prostředí, a to na základě účelné integrace nejvýznamnějších akademických aktivit. Znamená to, kromě jiného, že PEF klade velký důraz na  výrazné výzkumné zaměření, aplikaci pokročilých forem internacionalizace a posílení adaptability pedagogických pracovníků univerzity interdisciplinárními kompetencemi tak, aby v souladu se s vývojem vzdělávacích trendů byla neustále fakultou nabízející vysoce kvalitní, různorodé a relevantní formy vzdělávání.  Dosažení tohoto cíle je možné pouze za předpokladu završení zavedení principů učící se organizace  do chodu fakulty, tedy vytvoření efektivního systému a strategie celoživotního vzdělávání. 

V rámci těchto snah se Provozně ekonomická fakulta přihlásila se svými programy do Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu. Jeho cílem je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka a investicemi do vzdělávání , především do nových studijních programů a vzdělávání učitelů, zvýšit konkurenceschopnost pracovníků na globálním trhu práce. Provozně ekonomická fakulta uspěla s dvěma programy, a to na rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků a inovovaným studijním programem pro magisterské studium.


Na rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřen projekt Interdisciplinární design v procesu rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců PEF ČZU v Praze. V rámci tohoto projektu bude vytvořen sofistikovaný a komplexní systém celoživotního vzdělávání  zaměstnanců ČZU a tak rozšířena kvalifikace u 200 pedagogů PEF. Rozšířením kvalifikace je myšleno rozšíření kompetencí ( tj. znalostí a dovedností ), které mohou vést kromě posílení adaptability pedagogů i k jejich kvalifikačnímu růstu a zároveň  k završení proměny ČZU na špičkovou výzkumně orientovanou univerzitu. Výstupem projektu  bude metodika interdisciplinárního celoživotního vzdělávání zaměstnanců, vzdělávací materiály, realizace interdisciplinárních seminářů a standardizace procesů vědecké práce. Dojde tak k prohloubení internacionalizace vědy a výzkumu  a synergii s rozvojem nabídky a realizace různorodých forem vzdělávání odrážejících požadavky společnosti.
Celkové finanční klady projektu byly vyčísleny na  6 950 391,02 Kč a celá částka je hrazena z OPPA. Při čemž Evropský sociální fond hradí  85% částky a zbytek jde z rozpočtu hlavního města Praha.

 
Projekt vzdělávání v inovovaném studijním programu Ekonomika  a  Management se zaměřením na mezinárodní podnikání je určen pro studenty magisterského studia – především pro absolventy bakalářského studijního programů PEF Podnikání a administrativa, Provoz a ekonomika a Hospodářská a kulturní studia.
Projekt  byl vypracován v  návaznosti na vnitřní a vnější vývojové trendy vzdělávání a na základě jejich vyhodnocení v kontextu realizace  dlouhodobé strategie PEF tak, aby byl naplněn cíl úspěšného rozvoje konkurenceschopného vzdělávání na PEF ČZU v Praze, který je založen na cílené diverzifikaci nabídky studijních oborů na straně jedné a na cílené internacionalizaci studia  na straně druhé.Tento obor má za úkol zaplnit mezeru na současném vzdělávacím trhu a cíleně připravovat studenty magisterského studia  na podnikání v prostředí nadnárodních společností a mezinárodních organizací. Tento inovovaný obor  by měl připravovat vysoce kvalifikované a jazykově vybavené odborníky, orientující se v mezinárodním podnikání, kteří by získali v průběhu studia takové penzum znalostí a dovedností , aby byli flexibilní na mezinárodním trhu práce  a zároveň měli specifické dovednosti požadované konkrétními zaměstnavateli .
Celkové finanční klady projektu byly vyčísleny na  7 793 608,63 Kč a celá částka je hrazena z OPPA. Při čemž Evropský sociální fond hradí  85% částky a zbytek jde z rozpočtu hlavního města Praha.

 
page foot